Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Hydro-Flex Cezary Mazur (dalej Hydro-Flex), ul. Przemysłowa 8, 73-110 Stargard, e-mail: biuro@hydro-flex.pl

2. Hydro-Flex przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

3. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

• Kontakt

Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kierujesz do nas e-maila lub zapytania telefoniczne, prosimy Cię o podawanie tylko niezbędnych informacji.

• Zawarcie i realizacja umowy w związku z prowadzoną przez nas działalnością

W przypadku gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem i zawierasz z nami umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również kontakt z osobami kontaktowymi po stronie klienta dotyczący opinii na temat realizacji umowy, przy czym z inicjatywą takiego kontaktu może się do nas zwrócić zarówno klient, jak i my. Takie dane osobowe przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie dane przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane dla powyższych celów będą przetwarzane przez następujący okres: dane niezbędne dla realizacji umowy / rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy; dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu / odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu.

5. Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do nas dzwonisz czy korespondujesz z nami mailowo lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza). Twoje dane możemy również pozyskać od firm, z którymi współpracujemy, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

6. Odbiorcami danych mogą być podmioty udzielające nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy usług księgowych, marketingowych, hostingu czy zarządzania stroną internetową), podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługują Ci następujące prawa:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

• prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),

• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

• prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

• prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),

• w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres naszej siedziby lub adres e-mail: biuro@hydro-flex.pl

• w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do realizacji naszych usług w celu kontaktowania się czy zwarcia umowy np. by udzielić odpowiedzi na pytania potrzebujemy Twoich danych kontaktowych, gdy dokonujesz u nas zakupów potrzebujemy danych, by zrealizować zamówienie.

9. Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych ani nie profilujemy danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu wizyjnego

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), jak również art. 222 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy informujemy Osoby Monitorowane, że:

1) Administratorem danych (wizerunku) przetwarzanych w systemie monitoringu jest CEZARY MAZUR HYDRO-FLEX z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ulicy Przemysłowej 8 (dalej Administrator lub Hydro-Flex); dane kontaktowe: biuro@hydro-flex.pl lub tel. +48 91 562 05 70.

2) Osobom monitorowanym przysługuje prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania -lecz w ograniczonym zakresie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być realizowane bezpośrednio u Administratora (dane kontaktowe w pkt. 1). Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 – w przypadku, gdy ta uzna, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa.

3) Wszystkie strefy monitorowane w Hydro-Flex są oznaczone.

4) Monitoring wizyjny wprowadzony został w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa osób, dozoru nad mieniem oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w Hydro-Flex.

5) Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu oparte jest na art. 6 ust. 1 pkt. f RODO w związku z tym, że jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz uprawnieniach wynikających z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy.

6) Zapisy z monitoringu przechowywane są – w zależności od wielkości zapisanych danych, do ich nadpisania, nie dłużej jednak niż 30 dni od momentu ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.

7) Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione u Administratora, podmiot obsługujący system monitoringu w ramach powierzenia przetwarzania danych z monitoringu, osoby monitorowane i korzystające ze swoich praw zgodnie z RODO w związku z realizacją ich prawnie uzasadnionych interesów, podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa oraz wykonawcy na podstawie zawartych z Hydro-Flex umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

Polityka Plików Cookies

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies, które wykorzystujemy na naszym serwisie: www.hydro-flex.pl.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: HYDRO-FLEX Cezary Mazur z siedzibą pod adresem ul. Przemysłowa 8, 73-110 Stargard.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) reklamowym.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies. Niezbędne cookies przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

b) „preferencyjne” pliki cookies. Cookies dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

c) „statystyczne” pliki cookies. Statystyczne cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

d) „marketingowe” pliki cookies. Marketingowe cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Można tego dokonać poprzez kliknięcie w niebieski, okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu strony.

8. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach twojej przeglądarki internetowej.

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

11. Serwis hydro-flex.pl korzysta z usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/.

To top